Kolm aktuaalset küsimust ehituseks vajalike maavarade kohta

on .

Küsimus 1. Kas Eestis on piisavalt maavarasid, mida läheb vaja Rail Baltica ehituseks?

Ehituseks vajalikku ehitusmaterjali (karbonaatkivimit, liiva ja kruusa) on Eestis piisavalt. Et tagada aga varustuskindlus nii Rail Baltica kui ka teiste objektide jaoks, on vaja erinevate osapoolte koostööd karjääride laiendamiseks või avamiseks.

Küsimus 2. Kuidas üldse planeeritakse maavarade vajadust selliste suurte projektide puhul?

Rail Baltic Estonia on teinud uuringu, et hinnata sobiliku materjali kättesaadavust aastate kaupa ajavahemikus 2017–2027. Varustuskindluse hindamisel arvestati ka teiste samal ajal plaanitavate suuremate taristute (maanteed, raudteed, sadamad, lennujaamad) ehitustega. Rail Baltica ehituseks on Eestis vaja u 0,4 miljonit m3 lubja-dolokivi ja u 14,6 miljonit m3 liiv-kruusa.

 Uuringu tulemustest selgus, et Pärnumaal on ehitusotstarbelise karbonaatkivimi varustuskindlus rahuldav. Sobiliku kvaliteediga liiva ja kruusa varustuskindlus on Pärnumaal kriitiline – seda jätkub vähem kui 10 aastaks. Raplamaal on ehitusotstarbelise karbonaatkivimi varustuskindlus hea, ent liiva ja kruusa varustuskindlus samuti kriitiline, sest maardlad on pigem väikesed ja paiknevad hajusalt, mis mõjutab veokaugust.

Harjumaal on ehitusotstarbelise karbonaatkivim varustuskindlus pigem kriitiline ning liiva ja kruusa varustuskindlus rahuldav.

Rail Baltica rajamiseks tuleb seepärast avada hulk uusi kruusakarjääre. Selle õnnestumiseks plaanib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium hakata vahendama kaevandusettevõtjate ja kohalike omavalitsuste suhtlust.

Küsimus 3. Kas trassi ehituseks sobiliku kvaliteediga materjali varustuskindluse tagamiseks on vaja laiendada praegusi karjääre või avada uusi?

Tõenäoliselt tuleb teha mõlemat. Vajaduse korral tuleb leida sobiv materjal kaugemalt või kaaluda maavara töötlemist sobivaks.

Uuringuga kaardistati ka alternatiivsete materjalide (põlevkivi aherainest toodetud killustik ja põlevkivituhk ning Rootsi metallitööstuses tekkiv šlakikillustik ja šlakiliiv) kasutusvõimalusi. See teema nõuab siiski täpsemaid analüüse ja uuringuid sellistes aspektides nagu materjalide vastavus nõuetele, kogused, transport, täpsed kasutuskohad jne.

Rail Baltica ehitusel kasutatavate täitematerjalide omadused ja nende määramise metoodika ning nõuded kvaliteedile tuleb projektis osaleval kolmel Balti riigil ühtlustada kogu projekti ulatuses. See on detailse põhiprojekti koostamise osa.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe