Infokeskus

Vilniuses jätkusid Rail Balticu läbirääkimised

on .

Esmaspäeval, 28. aprillil toimusid Vilniuses transpordi asekantslerite vahelised kõnelused raudteeühenduse Rail Baltic aktsionäride leppe üle.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Eero Pärgmäe sõnul on enamikes küsimustes riigid jõudnud kokkuleppele, lahendada on jäänud veel mõned küsimused, sealhulgas Vilniuse ühendamise teema.

Nii Läti kui Eesti esindajad märkisid, et Vilniuse ühendamine tulevikus on oluline, kuid seda saab teha projekti järgmistes etappides, kui on täpsemalt teada liini majanduslik tasuvus ja Euroopa-poolse toetuse saamise võimalused.

„Töötasime aktsionäride leppe kallal ja saime sammu edasi," ütles Pärgmäe. „Vilniuse ühendamist arutatakse edasi järgmisel töögrupi kohtumisel, selle kohta teeb sõnastusettepaneku Läti." lisas ta.

Pärgmäe sõnul saavutasid riigid aga täna kokkuleppe juhatuse liikmete valimise protsessis. Pooled nõustusid edasi töötama ka sättega, mille kohaselt aktsionärid peavad vältima oma tegevuses huvide konflikti ühisettevõttega.

Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Soome kirjutasid Rail Balticu ühisfirma loomise kavatsuste leppele alla mullu septembris. Ühisettevõtte peakontor tuleb varasema kokkuleppe kohaselt Riiga, igas Balti riigis jääb raudtee omand riigile.

Rail Baltic on Eestit, Lätit ja Leedut ühendav 1435 millimeetrise rööpme laiusega (nn Euroopa laius) moodne ja kiire elektrifitseeritud raudteeühendus. Laiema koridorina hõlmab Rail Baltic põhjast nii Skandinaaviat kui Venemaad ja teiselt poolt Lääne-Euroopat.

Harju maakonnas toimuvad lisandunud Tallinna ringtee trassialternatiivide avalikud tutvustused

on .

Harju Maavalitsus annab teada, et välja töötatud on Rail Balticu raudtee trassi koridori Tallinna ringtee trassialternatiivid (14ndad lõigud), mis lisati võrdlusesse kuue kohaliku omavalitsuse ettepanekul. Võrdlusbaas laieneb nelja trassialternatiivi võrra, millest üks kulgeb vahetult ringtee kõrval, teised kolm selle lähistel. Ringtee trassialternatiivid läbivad Saku, Kiili ja Rae valdasid. Täiendavate trassialternatiivide lisandumise järgselt viiakse lõpule Harju maakonda läbivate trassilõikude omavaheline võrdlemine. Võrdlusesse haaratakse kõik Harju maakonda läbivad trassialternatiivid – lõik 12 ning 10ndad, 11ndad, 13ndad ja 14ndad lõigud – ning trassialternatiivid Rapla maakonna põhjaosas.

Rail Balticu planeerimise ajakava täpsustus

on .

Esialgsed võrdlustulemused Pärnu- ja Raplamaa trassikoridoride alternatiivide kohta on valminud ja ülevaatamisel ning läbiarutamisel projekti töögrupis. Samaaegselt on täpsustamisel KSH programmiga seonduv. Eeldusel, et KSH programm kiidetakse heaks aprillis, toimuvad Pärnu- ja Raplamaal võrdlustulemuste avalikud arutelud mais. Harjumaal on trassikoridoride alternatiivide võrdlusperiood pikenenud tulenevalt Tallinna ringteega seotud trassivariantide täpsustamisest ning Harjumaa trassivariantide võrdlustulemusi tutvustatakse hetkeseisuga eeldatavalt juunis.

Seejärel koostatakse kõigile trassialternatiividele täpsemad eskiislahendused, mis jõuavad avalikkuse ette praeguste plaanide kohaselt selle aasta oktoobris-detsembris. Eesmärk on jõuda 2015. a keskpaigaks planeeringulahenduse kooskõlastusringile saatmiseni ja aasta lõpuks planeeringu kehtestamiseni.

Ülemiste ühisterminali avaliku arutelu protokoll ja slaidikava on portaalis kättesaadavad

on .

04.03.2014 toimus Lasnamäe Linnaosa Valituses Rail Baltic Ülemiste ühisterminali avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute jagamine ja maakasutuse sihtotsatarvete muutmise teel moodustada vajalikud äri- ja transpordimaa sihtotstarbega krundid ning määrata ehitusõigus Ülemiste ühisterminali ehitamiseks.

Avaliku arutelu protokoll ja slaidikava on kättesaadavad siit

Rail Balticu projektis minnakse edasi trassivalikute analüüsiga

on .

25. veebruaril kogunenud raudteeühenduse Rail Baltic juhtkomitee ja töögrupi ühisel kohtumisel anti ülevaade keskkonnamõju hindajate ning planeerijate tööst trassivaliku võrdlustulemustel Pärnu- ja Raplamaal.

Projektiga edasiminekuks otsustati leida koos Keskkonnaministeeriumiga lahendus keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kinnitamiseks.

Ülemiste ühisterminali detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avalik väljapanek

on .

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54 I korruse infosaalis toimub Ülemiste ühisterminali detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avalik väljapanek alates 25.02.2014 kuni 03.03.2014 ja avalik arutelu toimub 04.03.2014 kell 16.00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54 II korruse saalis ruum 203.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute jagamine ja maakasutuse sihtotsatarvete muutmise teel moodustada vajalikud äri- ja transpordimaa sihtotstarbega krundid ning määrata ehitusõigus Ülemiste ühisterminali ehitamiseks.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe