Mida Rail Baltic muudab?

on .

  • eestimaalastele – kõigile Eesti inimestele pakub Rail Baltic kiiret, ohutut, keskkonnasõbralikku ning mugavat reisimisvõimalust Tallinnast Pärnusse, naaberriikidesse ning edasi Euroopasse.

  • riigile – Rail Baltic on oluline samm edasi Eesti ühendamisel Kesk- ja Lääne-Euroopaga. Euroopa rööpmelaiusel moodne raudteeühendus hõlmab põhjast nii Skandinaaviat kui Venemaad, teiselt poolt Lääne-Euroopat. Tegemist on läbi aegade suurima investeeringuga Eesti majandusse, mis loob lisatöökohti ning riigile maksutulu.

  • ettevõtjale - Rail Baltic kujundab Tallinnast reisijate ühenduskeskuse, mis ühendab Põhjamaid, Lääne-Euroopat ja Venemaad, sealhulgas kolm olulist Läänemere sadamat. See loob täiendavad võimalused turismi edendamiseks. Olukorras, kus EL poliitika soosib kaubavedude liikumist maanteelt keskkonnasõbralikumale raudteele, pakub Rail Baltic ettevõtetele olulisi lisavõimalusi. Eesti on ajalooliselt olnud ühenduspunkt ida-lääne suunal, nüüd lisandub sellele põhja-lõuna telg, mis annab lisavõimalusi kaubavedudega tegelevatele ettevõtetele ja operaatoritele.

  • omavalitsusele - Rail Baltic on lähiaastate üks suurimaid infrastruktuuri investeeringuid, mistõttu projekti planeerimine ning rajamine nõuab põhjalikku eeltööd ja igakülgseid analüüse.  Omavalitsustele, mida plaanitav raudtee läbib, tähendab see vajadust viia koostöös projektimeeskonnaga läbi kõikidele nõuetele vastav avatud ning huvigruppidega arvestav planeerimisprotsess. Planeerimise käigus on vajalik leida parimad viisid tavapärase elukorralduse ja looduse säilimiseks ning leevendada võimalikke negatiivseid mõjusid. Rapla-Pärnu suunal tähendab projekt tulevikus nendele omavalitsustele olulisi lisavõimalusi.

  • maaomanikule - uuringute järgi kulgeb optimaalseim trassikoridor Harju-, Rapla- ja Pärnumaal, trassivalikute käigus läbi viidud uuringud ja analüüsid peavad tagama, et kavandatav kiirraudtee mõjutaks võimalikult vähe inim- ja looduskeskkonda. Planeerimise käigus kaasatakse eriala eksperte ning avatult ja põhjalikult räägitakse läbi võimalikud kitsaskohad ning kuulatakse ära eriarvamused.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe